top of page
IMG_9809.JPG

NOTIONS IMPORTANTES 

Compter en japonais 

1 itchi  一

2 ni 二

3 san 三

4 shi/yon 四 

5 go 五

6 loku 六

7 nana 七

8 hatchi 八

9 kyû 九 

10 jû 十

Bokuto Ni yoru kendo kihon waza keiko ho

Kihon itchi : Ippon-uchi no waza - Men, Kote, , Tsuki

Kihon ni : Renzoku no waza - Kote, Men

Kihon san : Harai waza - Harai Men

Kihon yon : Hiki waza - Hiki Do

Kihon go : Nuki waza - Men, Nuki Do

Kihon roku : Suriage waza - Kote, Suriage Men

Kihon nana: Debana waza - Debana kote

Kihon hatchi : Kaeshi waza - Men, Kaeshi Do 

Kihon kyu : Uchiotoshi waza - Do uchiotoshi Men

bottom of page